Sản Phẩm Bán Chạy

BẢNG GIÁ GỖ GHÉP -PHỦ VENEER

GỖ GHÉP TRƠN

TÊN SẢN PHẨM

QUY CÁCH

AA

AB

BC

GỖ GHÉP CAO SU

10 x 1200 x 2400

GỖ GHÉP CAO SU

12 x 1200 x 2400

GỖ GHÉP CAO SU

15 x 1200 x 2400

GỖ GHÉP CAO SU

18 x 1200 x 2400

GỖ GHÉP CAO SU

25 x 1200 x 2400

GỖ GHÉP THÔNG

10 x 1200 x 2400

GỖ GHÉP THÔNG

12 x 1200 x 2400

GỖ GHÉP THÔNG

15 x 1200 x 2400

GỖ GHÉP THÔNG

17 x 1200 x 2400

GỖ GHÉP XOAN MỘC

10 x 1200 x 2400

GỖ GHÉP XOAN MỘC

12 x 1200 x 2400

GỖ GHÉP XOAN MỘC

15 x 1200 x 2400

GỖ GHÉP XOAN MỘC

17 x 1200 x 2400

GỖ GHÉP TRÀM

10 x 1200 x 2400

GỖ GHÉP TRÀM

12 x 1200 x 2400

GỖ GHÉP TRÀM

15 x 1200 x 2400

GỖ GHÉP TRÀM

17 x 1200 x 2400

GỖ GHÉP TRÀM

25 x 1200 x 2400

GỖ GHÉP PHỦ VENEER :

STT

TÊN SẢN PHẨM

QUY CÁCH

XOAN 1M

XOAN 2M

SỒI 1M

SỒI 2M

WALNUT 1M

WALNUT 2M

1

GỖ GHÉP TẠP

10 ly x 1200 x 2400 mm

2

GỖ GHÉP TẠP

12 ly x 1200 x 2400 mm

3

GỖ GHÉP CAO SU

10 ly x 1200 x2400 mm

4

GỖ GHÉP CAO SU

12 ly x 1200 x 2400 mm

5

GỖ GHÉP CAO SU

15 ly x 1200 x 2400 mm

6

GỖ GHÉP CAO SU

17 ly x 1200 x 2400 mm

7

GỖ GHÉP CAO SU

18 ly x 1200 x 2400 mm

8

GỖ GHÉP THÔNG

12 ly x 1200 x 2400 mm

9

GỖ GHÉP THÔNG

15 ly x 1200 x 2400 mm

10

GỖ GHÉP THÔNG

17 ly x 1200 x 2400 mm

11

GỖ GHÉP XOAN B

12 ly x 1200 x 2400 mm

13

GỖ GHÉP XOAN B

17 ly x 1200 x 2400 mm